توجه: استفاده از محصولات ضدآفتاب به همراه این محصول ضروری می باشد.